วันที่   14   มิถุนายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเบญจลักษณ์ 13.00-16.30   - การคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  10  นางกาญจนา คำพิภาค