วันที่   10   มิถุนายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเบญจลักษณ์ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ.ปี2564  12  นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ