[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.สร.3
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   1   โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
  ผู้อำนวยการ  นายธรรมนูญ บุญงอก
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 1 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
  เบอร์โทร  044552363

  
ภาพสมาชิก
   2   โรงเรียนบ้านปราสาท
  ผู้อำนวยการ  นายสังวาร หาญศึกษา
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 2 ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
  เบอร์โทร  0833819292

  
   3   โรงเรียนบ้านอำปึลกง
  ผู้อำนวยการ  นายสุนธพร กระจ่างจิตร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  Ampoolkong@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   4   โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)
  ผู้อำนวยการ  นายปรีชา เกตุชาติ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   5   โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)
  ผู้อำนวยการ  นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  Pluang3345@gmail.com

  
   6   โรงเรียนบ้านตาเสาะ
  ผู้อำนวยการ  สิบเอกบุญรัตน์ มงคล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   7   โรงเรียนปราสาท
  ผู้อำนวยการ  นางสิริพัชร ติราวรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sutidkim@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   8   โรงเรียนบ้านบุอันโนง
  ผู้อำนวยการ  นางศิรินธร วิภาคะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   9   โรงเรียนบ้านสวาย
  ผู้อำนวยการ  นายกานต์ ศักดิ์ปกรณ์กานต์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  joey8boy@gmail.com

  
   10   โรงเรียนบ้านลำพุก
  ผู้อำนวยการ  นายภัทรพล ติราวรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  mmy190547@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   11   โรงเรียนบ้านโชค(อ.ปราสาท)
  ผู้อำนวยการ  นายการัณยภาส เพ็งพันธ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  -

  
   12   โรงเรียนบ้านตาเบา
  ผู้อำนวยการ  นางณัฐกฤตา ธรรมธุระ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bantabao.sch@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   13   โรงเรียนบ้านตะคร้อ
  ผู้อำนวยการ  นายภราดร ดีพูน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  mmy190547@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   14   โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
  ผู้อำนวยการ  นายมิตรชัย สุชาติสุนทร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   15   โรงเรียนบ้านไทร
  ผู้อำนวยการ  นางกาญจน์นิต สำเภา
  ที่ตั้ง  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   16   โรงเรียนวันเจริญสามัคคี
  ผู้อำนวยการ  นายสัญญา แอ่งสุข
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  surin.wanj@gmail.com

  
   17   โรงเรียนบ้านทำนบ
  ผู้อำนวยการ  นางประดับ สอดศรีจันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  tum_bio@hotmail.com

  
   18   โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา
  ผู้อำนวยการ  นางศินรินทร์ เพ่งเล็งดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sina_2520@hotmail.co.th

  
ภาพสมาชิก
   19   โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)
  ผู้อำนวยการ  นายสุรชัย งามชื่น
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  tamorschool@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   20   โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
  ผู้อำนวยการ  นายประเสริฐ แกล้วกล้า
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  khokbu@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   21   โรงเรียนบ้านเจริญสุข
  ผู้อำนวยการ  นายเติมพงศ์ แก้วม่วง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   22   โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)
  ผู้อำนวยการ  น.ส.กันยณัฐ บัวสาย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  lamduan2482@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   23   โรงเรียนอมรินทราวารี
  ผู้อำนวยการ  นายชัยยุทธ หิรัญวิบูลย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   24   โรงเรียนบ้านจบก(ปราสาท)
  ผู้อำนวยการ  นายทรงศักดิ์ มีพรหมดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  ่jinnana906@gmail.com

  
   25   โรงเรียนบ้านโคกทม
  ผู้อำนวยการ  นายศุภชัย ลวดเงิน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   26   โรงเรียนบ้านสวายซอ
  ผู้อำนวยการ  นายพงศ์ไท ไพรงาม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sawaisaw2561@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   27   โรงเรียนบ้านกะดาด
  ผู้อำนวยการ  นางธนานันต์ ดียิ่ง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   28   โรงเรียนบ้านโคลด
  ผู้อำนวยการ  นายนิวัฒน์ บุญมา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  chuantid@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   29   โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ
  ผู้อำนวยการ  นายพะเอิญ คุ้มวงษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   30   โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
  ผู้อำนวยการ  นายสุเทพ โกสีนาม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   31   โรงเรียนไพลศึกษาคาร
  ผู้อำนวยการ  นายพิศิษฐ์ บุญประสาท
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  plaisuksakarn@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   32   โรงเรียนบ้านสองสะโกม
  ผู้อำนวยการ  นางทาริณีย์ บุญคล้อย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   33   โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   34   โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง
  ผู้อำนวยการ  นางมะลิ คูณสิน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   35   โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)
  ผู้อำนวยการ  นายวิบูลย์ เปรมผล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   36   โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
  ผู้อำนวยการ  นายสุธี ศรีเครือดำ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   37   โรงเรียนบ้านพนม
  ผู้อำนวยการ  น.ส.ณัฐชุดา มะคุ้มใจ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   38   โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)
  ผู้อำนวยการ  นายธวัชชัย ไชยสนาม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   39   โรงเรียนบ้านหนองยาว
  ผู้อำนวยการ  นายนิรุุตติ มีอ่อง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  prapaporn334@gmail.com

  
   40   โรงเรียนบ้านกำไสจาน
  ผู้อำนวยการ  นายประเสริฐ บุญคล้อย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   41   โรงเรียนบ้านสะพานหัน
  ผู้อำนวยการ  นายเวชยันต์ ภิญโญภาพ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   42   โรงเรียนบ้านคลอง
  ผู้อำนวยการ  นายประจบ กำเนิดสิงห์
  ที่ตั้ง  ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
  เบอร์โทร  1032650312

  
ภาพสมาชิก
   43   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท
  ผู้อำนวยการ  นายนิติธร ผะงาตุนัตถ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   44   โรงเรียนบ้านตานี
  ผู้อำนวยการ  นายโฆษิตติภูมิ แสงทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   45   โรงเรียนบ้านละลมระไซ
  ผู้อำนวยการ  นายสุธรรม สุบรรณาจ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   46   โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ
  ผู้อำนวยการ  นายถวิล บุญเจียม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   47   โรงเรียนบ้านหนองปรือ
  ผู้อำนวยการ  นายพินี กังวาฬ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   48   โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
  ผู้อำนวยการ  นางอินทิรา พอใจ
  ที่ตั้ง  273 หมู่ที่ 1 ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
  เบอร์โทร  (รร.)081-9660871 (ผอ.)084-9089934 E-mail : choknasam@hotmail.co.th

  
ภาพสมาชิก
   49   โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
  ผู้อำนวยการ  นางสาวไพลิน เดชกุญชร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  rongrienbanjaokhun@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   50   โรงเรียนบ้านมะเมียง
  ผู้อำนวยการ  นายสง่า พูลพรหม
  ที่ตั้ง  ม.4 ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
  เบอร์โทร  0801671581

  
ภาพสมาชิก
   51   โรงเรียนมหาราช 4
  ผู้อำนวยการ  นางลักษณาวดี กระจ่างจิตร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   52   โรงเรียนบ้านนาครอง
  ผู้อำนวยการ  นางทวีลาภา เหล่าอุดม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bannakrong@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   53   โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
  ผู้อำนวยการ  นายอาคม แสนคม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   54   โรงเรียนบ้านจีกแดก(อ.ปราสาท)
  ผู้อำนวยการ  นายบุญรื่น เบ็ญเจิด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   55   โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
  ผู้อำนวยการ  นายชาญชัย กะภูทิน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   56   โรงเรียนบ้านปลัด
  ผู้อำนวยการ  นายสมศักดิ์ ชาติสม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  banpalatschool@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   57   โรงเรียนบ้านก็วล
  ผู้อำนวยการ  นายสราวุฒิ แก้วจรัญ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   58   โรงเรียนบ้านเสกกอง
  ผู้อำนวยการ  นายวิชัย สารสุข
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   59   โรงเรียนบ้านกระวัน
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสายรัตน์ เสาประโคน
  ที่ตั้ง  ม.7 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
  เบอร์โทร  0955714787

  
   60   โรงเรียนบ้านรันเดง
  ผู้อำนวยการ  นายวิรัตน์ ปัญญาคิด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  rundeng2556@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   61   โรงเรียนบ้านตายัวะ
  ผู้อำนวยการ  นางสาวบุษบา กรวยทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   62   โรงเรียนบ้านตาวร
  ผู้อำนวยการ  นายโสรินทร์ ห้วยทราย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  taworn.school@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   63   โรงเรียนบ้านกาบกระบือ
  ผู้อำนวยการ  นางสาวมาธวรรย์ อิงแอบ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  32030019@surin3.go.th

  
   64   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 3
  ผู้อำนวยการ  นายเอนก ศรีนาค
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   65   โรงเรียนสังขะวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายสุนทร อินทรนุช
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   66   โรงเรียนบ้านสังขะ
  ผู้อำนวยการ  นายธีระวัฒน์ สุระศร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   67   โรงเรียนบ้านโดง
  ผู้อำนวยการ  นายสุมิตร ประสานรัตน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   68   โรงเรียนบ้านโพนชาย
  ผู้อำนวยการ  นายสุเทียบ จันทสุข
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  rujirasamart.nok@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   69   โรงเรียนบ้านชำสมิง
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ ร.ต.หญิงเบญจมาศ เหลือถนอม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   70   โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี
  ผู้อำนวยการ  นายไพบูลย์ แก้วใส
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  salasamakeeschool@gmail.com

  
   71   โรงเรียนบ้านศรีนวล
  ผู้อำนวยการ  นายศุภกร เขียวสระคู
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   72   โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)
  ผู้อำนวยการ  นางสาวนรีพัฒน์ สาแก้ว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   73   โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
  ผู้อำนวยการ  นายสุธี บุดดางาม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   74   โรงเรียนบ้านกระสัง
  ผู้อำนวยการ  นายสุนัน ผลรักษา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   75   โรงเรียนบ้านแสนกาง
  ผู้อำนวยการ  นายศิวกร เจริญ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   76   โรงเรียนราษฎร์พัฒนา
  ผู้อำนวยการ  นายอาคม เขียวสระคู
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   77   โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก
  ผู้อำนวยการ  นายกฤติพงศ์ ประนม
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 7 ตำบลพระเเก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   78   โรงเรียนดมวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นายเรวัตร แม่นผล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  32030117@surin3.go.th

  
ภาพสมาชิก
   79   โรงเรียนบ้านสนบ
  ผู้อำนวยการ  นางวิไล มูลศาสตร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   80   โรงเรียนบ้านตาพราม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวดวงพร แอกทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   81   โรงเรียนบ้านชำเบง
  ผู้อำนวยการ  นางยุวนินทร์ หาชา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  banchumbeng@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   82   โรงเรียนบ้านลันแต้
  ผู้อำนวยการ  นายคมสันติ สร้อยเสน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  luntae@hotmail.com

  
   83   โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม
  ผู้อำนวยการ  นายอภิสิทธิ์ สุขแสวง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bankalengwek@gmail.com

  
   84   โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146
  ผู้อำนวยการ  นายทศพล สุดชมโฉม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   85   โรงเรียนบ้านโนนสบาย
  ผู้อำนวยการ  นายประกอบ หาสุข
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   86   โรงเรียนบ้านถนน
  ผู้อำนวยการ  นายถนอม สมหวัง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   87   โรงเรียนบ้านโคกรัมย์
  ผู้อำนวยการ  นายชรินทร์​ รุจิยาปนนท์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  kdmoo2008@hotmail.com

  
   88   โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางธัญญารัตน์ ชมดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   89   โรงเรียนบ้านขนาดมอญ
  ผู้อำนวยการ  นางผกางาม บุญศรี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sck_mon10@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   90   โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
  ผู้อำนวยการ  นายบัญชา จิรคงสวัสดิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   91   โรงเรียนบ้านปวงตึก
  ผู้อำนวยการ  นางสาวประไพรัตน์ โรจนานันต์ชัย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  phungtukschool@gmail.com

  
   92   โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
  ผู้อำนวยการ  นายธงสยาม พลหล้า
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   93   โรงเรียนบ้านอังกอล
  ผู้อำนวยการ  นายอดิศักดิ์ พลศรี
  ที่ตั้ง  บ้านอังกอล ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   94   โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม
  ผู้อำนวยการ  นายนนทวัชร์ ทาทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   95   โรงเรียนบ้านคะนา
  ผู้อำนวยการ  นายณัฐวุฒิ แว่นดำ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   96   โรงเรียนบ้านสะกาด
  ผู้อำนวยการ  นายยุทธพิชัย ศิริพงษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   97   โรงเรียนบ้านตาโมม
  ผู้อำนวยการ  นายวินัย นาคแสง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   98   โรงเรียนบ้านจังเอิล
  ผู้อำนวยการ  นางอัจฉรา จันทร์สว่าง
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 7
  เบอร์โทร  061-1235800

  
   99   โรงเรียนบ้านหลัก
  ผู้อำนวยการ  นายเอกกร สีดามาตย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   100   โรงเรียนสหมิตรวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาววรกร สิงห์ทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
จำนวน 3 หน้า  
1 2 3


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.